Friday, January 09, 2015
دور دنیا در هشتاد روز
من اهل این نیستم که بگم اتفاق‌های تروریستی کار کیه و نقش رسانه چیه. ولی این رو می‌تونم با اطمینان بگم که اگه رسانه‌ها هیچ تاثیری رو هیچی نداشته باشن و از این لحظه به بعد هیچ اتفاق تروریستی‌ای تو دنیا نیفته، اهل رسانه دچار چنان ضربه روحی بزرگی می‌شن که احتمالا خودشون می‌ریزن تو خیابون آدم می‌کشن. 
ادامه ماجرا...