Monday, March 12, 2012
هنر نزد ایرانیان است و بس
ایرانیان ملتی هستن که به حسادت معنی دادن.