Saturday, April 20, 2013
علت و معلول
منافع جنابعالی با بدبختی امثال من گره خورده. یعنی وقتی می‌خوای بیشتر حال کنی، ماها باید بیشتر بدبختی بکشیم. 
فقط یه چیزی یادت نره، هدفت این بوده که منفعت بیشتری ببری و به همین خاطر ماها رو بدبخت می‌کردی، بدبخت کردن ما هدفت نبوده. در نتیجه اگه یه موقعی یه چیزی بود که ماها رو بدبخت‌تر می‌کرد و در عین حال منفعتی به تو نمی‌رسوند حداقل اون یه قلم رو بی‌خیال شو. 
سعی کن فقط خودخواه باشی، سادیست نباشی حداقل.
ادامه ماجرا...