Saturday, April 20, 2013
خونه‌ت آکواریوم داری؟!
اگه هر ایرانی که از صدای آژیر دزدگیر ماشینا اذیت می‌شه سالی یه قرون بندازه تو یه صندوقی، پولی که جمع می‌شه خیلی بیشتر از اون خسارت‌هایی می‌شه که دزدگیرها تو طول سال جلوشو می‌گیرن.
ادامه ماجرا...