Tuesday, July 10, 2012
آنگاه که نفس‌ها به شماره می‌افتند...
چه درصدی از آدم‌ها خاص و متفاوت هستن؟
اگه بگیم یک درصد، خوشبینانه گفتیم.
حالا اگه آمار بگیری که چند درصد آدم‌ها خودشون رو خاص و متفاوت می‌دونن، بعید می‌دونم زیر ۸۰ درصد بشه.
ادامه ماجرا...