Wednesday, February 22, 2012
باز هم در باب زندگی
پوکر باز حرفه‌ای با دستش بازی نمی‌کنه، با دست حریفش بازی می‌کنه.
ادامه ماجرا...