Sunday, May 22, 2011
با هر کسی می‌شه خندید
خنگی آزاردهنده‌س. ولی کاش به جای بقیه، برای خود خنگه آزار دهنده بود.
ادامه ماجرا...