Tuesday, November 09, 2010
هنر نزد ایرانیان است و بس
ایرانی‌ها دو جورن: یا دیکتاتورن و قبول دارن که دیکتاتورن، یا دیکتاتورن و قبول ندارن که دیکتاتورن و وانمون می‌کنن که دیکتاتور نیستن.
ادامه ماجرا...