Friday, September 10, 2010
مسیر
برای زود رسیدن به مقصد لازمه که گاهی آهسته بریم.
ادامه ماجرا...