Friday, September 03, 2010
گذشته‌های دور
- یعنی مناسبت مهمی بود؟
+ آره بابا، از دو روز قبلش اینترنت قطع می‌شد.
ادامه ماجرا...