Friday, August 13, 2010
توصیه اخلاقی
.هیچوقت برای مردن دیر نیست
ولی چرا کار امروز رو به فردا بندازی؟
ادامه ماجرا...