Sunday, August 22, 2010
حقیقت = قدرت
رمضون ماهیه که ثابت می‌کنن زجر دادن بقیه به اندازه زجر کشیدنشون براشون لذت داره.
ادامه ماجرا...