Sunday, June 06, 2010
سوال آکادمیک
فرض کنید یک فروشنده VPN هستید و می‌توانید به رایگان در تمام وبلاگ‌های فیلتر شده یا در تمام وبلاگ‌های فیلتر نشده تبلیغ بدهید. کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟ چرا؟ (3 نمره)
ادامه ماجرا...