Tuesday, June 29, 2010
کانتکست
لبخند قشنگه، ولی نه برای همه.
لبخند کراهت جنابعالی رو دو چندان می‌کنه.
ادامه ماجرا...