Friday, June 25, 2010
انشا، ورزش، ریاضی و زیست‌شناسی
معلمای انشای من همونقدر به من انشا یاد دادن،
که معلمای ورزش ورزش یاد دادن،
و معلمای ریاضی زیست‌شناسی یاد دادن.
ولی معلمای ریاضی هیچوقت درباره مهارت من تو زیست‌شناسی اظهار نظر نکردن.
ادامه ماجرا...