Tuesday, June 08, 2010
بزرگ و کوچیک
وقتی به امید کوچیک کردن یه نفر الکی کس دیگه‌ای رو بزرگ می‌کنی مراقب باش، این وسط کسی که بیشتر از همه کوچیک می‌شه خودتی.
ادامه ماجرا...