Wednesday, April 07, 2010
بفهم!
بعضی سوال‌ها برای جواب دادن نیستن، برای اینن که فقط بشنوی و لبخند بزنی.
ادامه ماجرا...