Friday, April 23, 2010
چگونه آی‌پد عکاسی را متحول کرد!
پس از ارائه آی‌پد به بازار، عکاسان توانستند عکس‌هایی که می‌گرفتند را در آن نگاه کنند و دو انگشت شست و اشاره را روی آن قرار داده، به دو طرف بکشند، تا به این ترتیب زوم‌این کند. این عادت جدید پیشرفتی باورنکردنی در عالم عکاسی به وجود آورد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند پدید آمدن عکاسی دیجیتال ریشه در همین رویداد دارد.
ادامه ماجرا...