Friday, April 23, 2010
چگونه با آی‌پد شنا کنیم؟
آی‌پد را در کمد بگذارید، در کمد را قفل کنید، کلید را داخل مایویتان قرار دهید (نزدیک آلت تناسلی)، در کمد را کنترل کنید تا مطمئن شید قفله، بپرین تو آب و شنا کنین.
ادامه ماجرا...