Thursday, March 25, 2010
آموزه‌هایی از عرفان شرق
گوز را باید گوزید.
ادامه ماجرا...