Tuesday, February 23, 2010
پدربزرگ
دیگه بگم که... آهان، پدربزرگ هیچوقت ایمیل ملی نگرفت! یه وی‌پی‌ان داشت که هیچکس نمی‌دونست از کجا آورده و با همون ایمیل چک می‌کرد؛ اونم چی، جیمیل! به جون شما راست می‌گم... خدابیامرز آدم عجیبی بود...
ادامه ماجرا...