Saturday, February 13, 2010
22 بهمن
دوستم می‌گه:
دفعه ی بعد که یکی تو مهمونی یا تو تاکسی یا هر جای دیگری شروع کرد به غر زدن از وضع زندگی و نبودن آرادی و تباه شدن عمر و جوانی مان . ازش می پرسم راستی خود شما ٢٢بهفن کجا بودی؟

فقط نفهمیدم منظورش 22 بهمن 57 بود یا 88.
ادامه ماجرا...