Wednesday, October 07, 2009
اضافه کنینش این لعنتی رو به "حقوق بشر"

یه چیزی هست که به هر بیانیه حقوق بشری باید اضافه بشه، همچین هم از آزادی اندیشه و آزادی بیان کمتر نیست!

هر انسانی حق دارد که بدون پدرسوختگی، باندبازی، دزدی و دلالی در حدی متوسط پول‌دار شود و اعتبار و احترام هم کسب کند.

ادامه ماجرا...