Monday, October 05, 2009
آرمان‌شهر
در آرمان‌شهر نیازی به خبر، خبرگزاری، خبرنگار، شبکه خبری، گوینده اخبار و اینجور چیزا نیست... به خصوص از نوع سیاسیش.
ادامه ماجرا...