Sunday, August 02, 2009
فیلتر
همه دیر یا زود فیلتر می‌شوند...
ادامه ماجرا...