Saturday, July 18, 2009
وحدت
هروقت عده زیادی از مردم به مدت کافی با هم متحد باشن،‌ معنی رایج چنتا واژه تغییر می‌کنه.
ادامه ماجرا...