Friday, June 26, 2009
واژه‌شناسی هک
این سایت هک شده بود = گه خوردم، دیگه از این چیزا نمی‌نویسم!
ادامه ماجرا...