Saturday, April 04, 2009
دشمن فرضی

خیلی بده که آدم دشمن فرضی برای خودش بسازه، و بدتر اینه که ازش شکست هم بخوره [+]

ادامه ماجرا...