Monday, December 22, 2008
انتقاد

دوست داره ازش انتقاد کنن… چون اعتقاد داره برای این‌که بقیه رو به گه بکشه نیاز به بهانه داره.

ادامه ماجرا...