Saturday, December 06, 2008
ارزش آدما

اگه موقع سلام کردن با یه آدم کله گنده از کمر خم بشی و ابزار ارادت کنی، ارزش انسانیت کم نشده؛ ولی اگه بعد از اون کار با همه همونطور سلام نکنی، اونوقته که ارزش انسانیت کم شده.

ادامه ماجرا...