Friday, October 03, 2008
قضاوت‌هامون

قضاوت‌های ما درباره بقیه، چیزی درباره بقیه نمی‌گه؛ فقط نشون می‌ده که موقعیت ما نسبت به اون‌ها چطوریه.

فکر می‌کنم چند سال پیش هم چنین چیزی تو سرم بود و اینجا نوشته بودمش.

ادامه ماجرا...