Thursday, October 02, 2008
بزرگ‌ترین نیرو

احساس می‌کنم بزرگترین نیرویی که می‌تونم داشته باشم اینه که بتونم از دید آدمای مختلف دنیا رو ببینم. یه بار برای همیشه کافیه؛ همین کافیه که بدونم دنیا رو به چه شکل‌های مختلفی می‌شه دید.

ادامه ماجرا...