Thursday, October 02, 2008
پیچیدگی

یه موقعی راحت‌تر بود... خیلی راحت‌تر. هرچی می‌گذره، ساده‌ترین تصمیم‌گیریهامون هم تابع کلی شرط می‌شه.

شاید هم این‌طور وانمود می‌کنیم؛ شاید وضعیت پیچیده نشده باشه، پا به سن گذاشتن‌هاس که به شکل تهوع آوری محتاطمون کرده؛ ترس از چیزی که نباید ازش ترسید.

ادامه ماجرا...