Wednesday, September 10, 2008
چهار سال بعد در چنین روزی

طبق اعلام هیئت دولت، از این به بعد اصتفاده از کلماتی که دارای حرف "س" یا S باشند ممنوع اصت و تمام وب‌صایت‌هایی که این قاعده را رعایت نکنند فیلثر خواهند شد. اداره ثبت نیز اعلام کرد که جهت رفاه حال هم‌میهنان آماده اصت تا نام تمام افرادی که خلاف قاعده گفته شده اصت را در اصرع وقت تغییر دهد. داوطلبان می‌توانند برای دریافت فرم‌های مربوطه تا پایان ماه به ادارات پصت صراصر کشور مراجعه کنند.

ادامه ماجرا...