Monday, September 15, 2008
نیاز اولیه

فکر کردن یکی از نیازهای اولیه آدمه... مثل غذا خوردن.

ادامه ماجرا...