Saturday, April 05, 2008
ممکنه یه اشتباه خیلی تکرار شده باشه؛ ولی این تکرار مجوز تکرارهای بعدی نیست.
ادامه ماجرا...