Monday, January 07, 2008
مصاحبه با علیرضا مشایخی

یه مصاحبه با علیرضا مشایخی دیدم. اون قسمتی که در مورد جلب شدن توجهش به هنر نو بود، توجهم رو جلب کرد.

ادامه ماجرا...