Friday, August 10, 2007
زبان فلسفه

زبان فلسفه به طور معمول پیچیده‌تر از زبان معمولی دونسته می‌شه. با این حال، شیوه‌هایی که برای بیان در متن‌های فلسفی به کار می‌ره خیلی قوی‌تر از شیوه‌هاییه که در متن‌های ساده‌ای، مثل متن‌های کامپیوتری وجود داره.

البته این یه شمشیر دو لبه‌س. وجود همین شیوه می‌تونه ابزاری باشه برای جایگزین کردن محتوا با فرم.

ادامه ماجرا...