Friday, May 25, 2007
فیلتر

من یه طرح جالب در مورد فیلتر دارم که کم کم داره کامل می شه و می خوام به دولت ارائه کنمش.

یه الگوریتم پیدا کردم که به هر آدرسی، یه عدد نسبت می ده. این عدد دهی طوریه که تعداد زوج ها و فردها از نظر آماری تقریبا برابره (این قسمتش خیلی کار برد). بعد از اون، روزهای فرد باید آدرس هایی که عدد زوج دارن و روزهای زوج اون هایی که عدد فرد دارن فیلتر بشن.

ادامه ماجرا...