Monday, May 21, 2007
فیلتر

زندگی فیلتر شدنی دایمیه...

وقتی بقیه فیلترت می‌کنن... و از اون بدتر، وقتی خودت خودت رو فیلتر می‌کنی.

ادامه ماجرا...