Wednesday, May 23, 2007
نشدن

ترجیح می‌دی وقتی چیزی به نتیجه نمی‌رسه، احساس کنی خودت نخواستی به نتیجه برسه؛ احتمالا برای این‌که احساس کنی اگه بخوای، چیزها به نتیجه می‌رسن.

هر وقت اتفاقی می‌افته، تاریخ‌چه اون کاملا ویرایش می‌شه تا بهترین محصول رو ازش برداشت کنی؛ اینطور نیست؟

یه راه دیگه، روبرو شدن با واقعیت‌هاست، چون به این ترتیب بهتر می‌تونی روی اتفاقات "واقعی"‌ آینده اثر بذاری.

ادامه ماجرا...