Tuesday, October 03, 2006
یه چیزی رو به اراده خودت رها می کنی...
و این میشه موضوع جستجویی طولانی در باقی مانده عمرت.
ادامه ماجرا...