Monday, July 10, 2006
قبل از اینکه خوب فکر کردن رو تمرین کنی، باید فکر نکردن رو تمرین کنی.
ادامه ماجرا...