Wednesday, June 28, 2006
کاری که میشه با چشمای باز انجام داد رو با چشمای بسته انجام نده.
ادامه ماجرا...