Thursday, May 04, 2006
در افسانه ها آمده که روز قیامتی هست که در آن خورشید از غرب طلوع می کنه، آب رودخانه ها به سمت سربالایی حرکت می کنه و Zero Configuration مایکروسافت هم درست کار می کنه.
ادامه ماجرا...