Sunday, May 21, 2006
کتاب جدیدم در اومده:فکر کنم راحت بشه گفت که این کتاب رو از همه ی کتابام بیشتر دوست دارم. برای هیچ کتابی هم به اندازه ی این کار نکردم، ولی هیچوقت خستم نکرد.

این دفعه هم مثل قبل یه جلدشو به اولین کس هدیه می دم. هرکی خواست برای همین پست کامنت بده.
ادامه ماجرا...