Sunday, May 21, 2006
"پیچیده" برجسبیه که روی دو چیز میزنن: یکی چیزهای پیچیده و اونیکی چیزهای زیاد از حد ساده ای که سدی ذهنی در برابرش دارن.
ادامه ماجرا...