Tuesday, May 16, 2006
مثل یه شیرینی خوشمزه س که اگه دیر بخوریش می گنده...
باید پتانسیل ها رو فعال کرد. اگه از راه a نشد، خوب از راه b.
ادامه ماجرا...