Monday, April 24, 2006
پریروز داشتم فکر می کردم اگه تمایز بین شرط لازم و شرط کافی وجود نداشت فکر کردن برای خیلی از آدما چقدر راحت می شد و چه مشکلات زیادی که از بین نمی رفت.
به این فکر کردم که اگه این تمایز نباشه چی میشه. مسخره میشه؛ دنیایی از المان های تا حد زیادی مستقل.
ادامه ماجرا...