Sunday, April 30, 2006
هر حرفی که دربارت میزنن، قالبیه که سعی می کنن تو رو توش بذارن. فرقی نمی کنه که ازت تعریف کنن یا بد بگن، در هر حال خواسته یا ناخواسته سعی می کنن تو رو اون جوری کنن که خودشون فکر می کنن.
از اون وقتاییه که به نفعمه یه مقدار از آدمی زاد جماعت فاصله بگیرم.
ادامه ماجرا...